Grön teknik

Godkända arbeten – grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan en privatperson få skattereduktion när hen installerar grön teknik. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material. Övriga kostnader som resor, utrustning och administration ska kunden betala i sin helhet.
Installationen ska avse…

- ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion
- en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion
- en byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.
Installationen får enbart vara hänförlig till kundens, eller kundens förälders, hushåll för att ge rätt till skattereduktion. Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021.

 

Arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik:

Installation av nätanslutet solcellssystem

Skattereduktion ges med högst 15 procent av kostnaden för arbete och material.
För installation på bostad under uppförande ska solcellssystemet anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
Om systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20 procent av systemets sammanlagda produktion utgöra elproduktion.
Installation som enbart tillför bostaden el och värme, oavsett var på den aktuella fastigheten solcellerna placeras.

Ej godkänt

Installation av solcellssystem på gemensamt tak på hyreshus om systemet används av flera hushåll.
Installation på fastighet som inte är ansluten eller ska anslutas till elnätet.
Utbyte eller förstärkning av tak inför installationen; se dock godkända rotarbeten.
Installation som utöver din bostad även förser exempelvis uthyrd bostad eller ekonomibyggnad med el.
Anslutningsavgift till elnätet.
Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
Återställningsarbete efter installation.

 

Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi

Skattereduktion ges med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.
Installationen ska vara kopplad till en nätansluten anläggning för egenproduktion av förnybar el. Om bostaden är under uppförande ska anläggningen anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
Systemet ska bidra till att
1. lagra elenergi för användning vid annat tillfälle än vid produktionen
2. öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

Ej godkänt

Installation av lagringssystem som används av flera hushåll.
Installation på fastighet som inte är ansluten eller ska anslutas till elnätet.
Installation av system för lagring av el utan egen elproduktion.
Installation som utöver din bostad även lagrar för exempelvis uthyrd bostad eller ekonomibyggnad.
Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
Återställningsarbete efter installation.

 

Installation av laddningspunkt till elfordon

Skattereduktion ges med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.
Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.
Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i 
1. standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2 
2. standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

Ej godkänt

Installation av laddningspunkter som används av flera hushåll.
Mobila laddningspunkter.
Andra standarder för anslutning än ovan angivna.
Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
Återställningsarbete efter installation.